III. ข้อกำหนดการใช้

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ดังต่อไปนี้

 • • เนื้อหาของเพจต่างๆ ของเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลและการใช้ทั่วไปของท่านเท่านั้น โดยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อทำให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • • เราหรือบุคคลภายนอกไม่ได้รับรองหรือรับประกันความถูกต้อง ความมีกาลเทศะ สมรรถนะ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือแสดงบนเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ท่านรับทราบว่า ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาด และเราขอยกเว้นความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดนั้นเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต
 • • การที่ท่านใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งเราไม่จำต้องรับผิดใดๆ โดยเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าสินค้า การบริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตรงกับความข้อกำหนดเฉพาะของท่าน
 • • เว็บไซต์นี้บรรจุเนื้อหาที่เราเป็นเจ้าของหรือเราได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ โดยเนื้อหาดังกล่าวให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบ แผนงาน ลักษณะ รูปแบบ และภาพกราฟฟิก โดยห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เว้นแต่เป็นไปตามข้อความสงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย
 • • ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ได้ทำซ้ำลงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งมิใช่ทรัพย์สินของเราหรือไม่ได้มีการอนุญาตให้แก่เรา ได้มีการระบุไว้บนเว็บไซต์นี้แล้ว
 • • การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เรามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือเป็นความผิดทางอาญา
 • • เว็บไซต์นี้อาจบรรจุลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว โดยลิ้งก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านเท่านั้น เราไม่รับรองเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา และ/หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ได้เชื่อมโยงไว้
 • • ท่านไม่อาจสร้างลิ้งก์มายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราก่อน
 • • ให้การใช้เว็บไซต์นี้และข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งระเทศไทย

IV. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของเว็บไซต์

ข้อมูลที่ถูกบรรจุไว้ในเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แม้ว่าเราพยายามที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมของเว็บไซต์หรือข้อมูล สินค้า การบริการ หรือภาพกราฟฟิกที่อยู่บนเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ดังนั้น ความเชื่อถือที่ท่านมีต่อข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง

ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เราไม่จำต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือกำไรอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

แม้ว่าเราพยายามที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เราไม่จำต้องรับผิดชอบและไม่จำต้องรับผิดในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้เป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา และ/หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลของท่านอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา

เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรุ่น ราคา สี วัสดุ อุปกรณ์ หรือรายละเอียดอื่นใดที่อ้างอิงไว้บนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ อุปกรณ์บางอย่างที่แสดงหรืออ้างอิงไว้บนเว็บไซต์อาจเป็นเพียงตัวเลือกเสริม ซึ่งต้องมีการชำระเงินเพิ่มเติมต่างหาก กรุณาสอบถามผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตถึงข้อมูลล่าสุดอันเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสนใจและความพร้อมจำหน่ายของสินค้านั้น ก่อนที่ท่านจะมีคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว

V. ข้อความสงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงข้อความ ภาพกราฟฟิก โลโก้ รูปสัญลักษณ์ วีดีโอ และรายการบันทึกเสียง) เป็นของเราหรือเราได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด

ห้ามมิให้มีการแจกจ่ายใหม่หรือการทำซ้ำ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม เว้นแต่จะเป็นดังนี้

 • • ท่านอาจพิมพ์หรือดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ของท่าน สำหรับการใช้ส่วนตัวและไม่เป็นการพาณิชย์ของท่านเท่านั้น
 • • ท่านอาจทำสำเนาเนื้อหาให้แก่บุคคลภายนอก สำหรับการใช้ส่วนตัวและไม่เป็นการพาณิชย์ของบุคคลภายนอกนั้น แต่ท่านจะต้องระบุว่าเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา ท่านไม่มีสิทธิปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ แจกจ่าย สร้าง งานสร้างสรรค์ต่อเนื่องใดๆ (derivative works) จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และท่านไม่มีสิทธิที่จะโอนถ่ายหรือเก็บงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์อื่น หรือในรูปแบบอื่นซึ่งเป็นระบบที่สามารถเรียกคืนข้อมูลได้

Adobe®, Acrobat® and Reader® เป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น – ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.adobe.com

Microsoft®, Word®, Excel®, PowerPoint®, Windows® and Silverlight™ เป็นชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น – ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.microsoft.com

WinZip® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WinZip International LLC – ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.winzip.com